1800-talets Nynäs

1800-talets Nynäs

David Gotthardt Hildebrand (1761 - 1808) hade efter sin mors död fått ärva inte bara Nynäs, utan också släktens två största egendomar; Ericsberg och Bysta, i Södermanland respektive Närke. Sin största omsorg tycks han ha ägnat åt Ericsberg, med järnbruket Forssjö, i Stora Malms socken där han också mestadels vistades. Då han 1808 dog blott 47 år fyllda och ogift övergick de enorma Hildebrandska egendomarna genom testamente till hans systers barn, Sophia Ulrika, Charlotte och Carl Carlsson Bonde. I mångt och mycket tycks barnens far, den gamle gustavianen och excellensen Carl Göran Bonde (1757 - 1840) ha varit engagerad i förvaltandet av syskonens jordegendomar. Nynäs och Ericsberg hade enligt det Hildebrandska testamentet tillfallit Carl Carlsson Bonde (1786 - 1854) med hustrun Ingeborg som ganska snart inte minst på grund av alltför vidlyftiga moderniseringsprojekt på Ericsberg hamnade i ekonomiskt trångmål.

År 1812 mer eller mindre tvingades Carl Carlsson Bonde att överlämna ägorätten till Nynäs åt sin far för att förhindra att egendomen försvann till någon av sonens alltmer talrika fordringsägare. Som viss kompensation för Nynäs fick han istället den uppländska egendomen Håtuna.

Under Excellensen Carl Göran Bondes erfarna och omsorgsfulla styre lyckades man få ekonomisk bärighet i gårdsdriften och även slutföra det långdragna arbetet med bergsprängning och parkanläggningens fullbordande. Det verkar som om Nynäs under åren i allt högre utsträckning kom att bli den avskilda reträttplats som Carl Göran Bonde sökte sedan han dragit sig tillbaka från påfrestande hovintriger och politiskt rävspel i huvudstaden. På Nynäs kunde han i stillhet koncentrera sig på förvaltandet av sina och barnens godsegendomar, reda ut sonens trassliga ekonomiska situation och, inte minst ägna sig åt sin stora passion; boksamlingen som fram till excellensens död 1840 hann växa till ansenligt omfång.

Excellensen Carl Göran Bonde. Porträtt av J. G. Sandberg 1838. Statens Porträttarkiv.

Sophia Ulrika Bonde (1787 - 1867), fick Nynäs i arv efter fadern. Hon var sedan giftemålet med Johan August Anckarswärd (1783 - 1874) bosatt på Bysta säteri i Närke, varför förvaltarskapet för Nynäs från 1846 istället anförtroddes åt svärsonen, den politiskt engagerade löjtnanten Johan August Gripenstedt (1813 - 1874). Gripenstedt hade 1842 gift sig med paret Anckarswärds ena dotter Eva och Nynäs kom framgent att bli hennes och de så småningom fem barnens huvudsakliga hemvist.
Inte minst på grund av paret Gripenstedts goda sinne för organisation och deras som det till synes goda förhållandet till anställda och arrendatorer hade Nynäs vid tiden kring 1800-talets mitt blivit ett förhållandevis lönsam och för tiden modernt brukad lantegendom. Att Johan August Gripenstedt var en lysande ekonom saknade naturligtvis inte heller betydelse i sammanhanget.

Parallellt med förvaltaruppdraget blev Johan August allt djupare engagerad i politiken. Redan 1846 hade han 33 år gammal som en av de yngsta någonsin blivit invald som statsråd och 1856 krönte han sin politiska karriär genom utnämningen till landets finansminister. Samma år erbjöds han av sin svärfar att köpa Nynäs vilket han efter viss betänketid accepterade. Således blev han samma år såväl finansminister som godsägare.

Ministerposten fordrade att Johan August tillbringade större delen av året i Stockholm, där familjen förfogade över en våning vid Blasieholmstorg. För gårdens bästa och även av hänsyn till de fem barnens uppväxtmiljö valde Eva att med resten av familjen att tillbringa åtminstone sommarhalvåren på Nynäs, tillsammans med en ansenlig skara tjänstefolk.
Under Eva och Johan August Gripenstedts tid på Nynäs gjordes återigen ganska omfattande renoveringsarbeten på såväl huvudbyggnaden som i parken, där fontäner anlades, träd planterades och flera prydnadsrabatter iordningställdes. På 1860-talet fick huvudbyggnadens fasad en ansiktslyftning i tidens anda efter förslag av arkitekten Johan Fredrik Åbom. Bland annat byggdes en loggia med balkong framför entrén och fönstren fick putsomfattningar. På en höjd väster om parken uppfördes ett litet flagghus i form av en medeltidsborg -detta är det så kallade kastellet som ännu står kvar.

Sophia Ulrika Bonde. Porträtt av Carl Fredrik von Breda 1803. Statens Porträttarkiv.


Eva Anckarswärd, Gift Gripenstedt, "vid 42 års ålder".
Fotografi ur Nynäs samlingar.
Fotograf okänd.


Johan August Gripenstedt.
Fotografi ur Nynäs samlingar.
Fotograf okänd.
Nynäs: förslag till omarbetad fasad.
Tillskrivet Johan Fredrik Åbom, 1860-tal
Nynäs Kart- & Ritningssamling, Riksarkivet
Stockholm.

Efter en lång tids sjukdom dog statsrådet J. A. Gripenstedt sommaren 1874, blott 53 år gammal. Barnen var då utflugna sedan länge och änkan, Eva, började i större utsträckning än tidigare vistas i Stockholm och hos dottern Sophie (gift Treschow) på Tidö i Västmanland. Vid Evas död 1887 gick Nynäs i arv till näst yngsta barnet, Carl Gustaf Gripenstedt (1853 - 1933) som 1890 äktade fröken Syster Ottonie de Maré (1868 - 1959) från Anckarsrum i Småland.