Det medeltida Nynäs

Det medeltida Nynäs - en befäst gård

Nynäs gård i Bälinge socken, Södermanland, finns tidigast omnämnd i ett pergamentsbrev daterat 1328. Brevet är undertecknat av Birgitta Jonsdotter, änkefru på "Nyanes" efter riddaren Peder Ragnvaldsson. Av brevet att döma var Nynäs redan vid denna tid ett gods av ansenlig storlek.

Hur den medeltida gården "Nyanes" såg ut vet vi inte. Av den bebyggelse som idag finns kvar är inte något av medeltida ursprung utom möjligen delar av den nuvarande huvudbyggnadens grund. Dessa äldsta delar av stengrunden (synliga från källaren) tycks av murtekniken att döma härröra  från tiden omkring 1500 och höra till ett hus av två eller tre våningars höjd med planmåttet ca 16 x 18 meter.
 

Denna byggnad kan ha varit något som brukar kallas ett "fast hus", det vill säga ett stabilt hus som både skulle kunna fungera som bostad för ägarfamilj med betjäning, men också, och kanske framförallt, som befästning i händelse av angrepp.
I detta syfte, att bättre kunna försvara gården, i början av sjuttonhundratalet grävdes också en vallgrav runt gården, vilken delvis fanns kvar till slutet av 1700-talet då den slutgiltigt fylldes igen.Rekonstruktionsskiss av Claes Ellehag ur boken "Fem svenska stormanshem från stormaktstiden".


För övrigt får man förmoda att den medeltida gårdsbebyggelsen, i likhet med andra samtida stormäns gårdar, var ganska anspråkslös. Utöver det centrala, murade huset var de övriga byggnaderna sannolikt uppförda i timmer med taktäckning av torv, vass eller enkla brädtak. Vid denna tid rödmålades i regel inga träbyggnader, utan de antog med tiden det åldrande timrets grå färg. Kanske tjärades vissa utsatta eller dekorativa detaljer.

Förmodligen genomfördes dessa och andra ombyggnationer och förbättringar av gårdens försvar under perioden 1384 - 1522, då ätten Grip var dess ägare. Under denna tid ingick Nynäs tillsammans med bland annat granngodset Björksund i det så kallade Sundboholmskomplexet, en enorm jordegendom som i stort sett omfattade de nuvarande Bälinge och Tystberga socknarna.

När den mäktige godsherren Nils Bosson Grip mördades av sina egna bönder i en by i Vingåker år 1522 delades Sundboholmskomplexet upp mellan hans två döttrar Marina Nilsdotter Grip, som fick Nynäsdelen, och Kerstin Nilsdotter Grip som fick Björksundsegendomen på sin lott. Detta var också början till slutet för den Gripska eran i dessa trakter.

Nynäs idag och i framtiden

Från att tidigare framförallt ha intriktat sig på att bevara en unik natur- och kulturmiljö är Nynäs idag också en viktig resurs i Landstingets folkhälso- och miljöarbete.

Läs mer >>

1900-talet

Under det tidiga 1900-talet uppfördes en ny loge och ladugård för att kunna tillgodose utrymmes- och utfodringskraven för gårdens omkring 110 kor och kvigor

Läs mer >>