Nynäs idag och i framtiden

Nynäs idag och i framtiden

-en kunskaps- och inspirationskälla för balans i kropp, själ och miljö.
Devisen här ovan är hämtad från Landstinget sörmlands verksamhetsplan för Nynäs såsom den formulerades vid början av år 2006. Från att tidigare framförallt ha intriktat sig på bevarandet av en unik natur- och kulturmiljö ses Nynäs idag också som en viktig resurs i Landstingets folkhälso- och miljöarbete.

Att bruka och bevara miljön kring Nynäs är således inte ett självändamål, utan snarare ett medel för att på sikt nå mer övergripande målsättningar knutna till människors välbefinnande och strävan att öka medvetenheten och kunskaperna om hållbar utveckling. Högt i prioriteringen står också att bygga ut logimöjligheterna och på olika sätt förbättra tillgängligheten.

Som ett viktigt första steg i denna strävan har vi under 2005 - 2006 framför allt arbetat med att förbättra informationen om Nynäs bland annat genom bättre skyltning och en uppdaterad kartbroschyr över naturreservatet.  Även den hemsida du nu besöker ingår i den här satsningen. På längre sikt är det tänkt att verksamheten skall utvecklas kring fem huvudteman, nämligen; naturbruket, naturmiljön, kulturmiljön och godsets / slottets historia.

Landstingets allmänna riktlinjer för verksamheten på Nynäs finns formulerade 2003 i PM:et "Natur- och kulturbruk på Nynäs 2005 -Ett centrum för hållbar utveckling och hälsa". Detta 43-sidiga dokument kan rekvireras från Landstingets nämnd för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Medeltiden

Nynäs gård i Bälinge socken, Södermanland, finns tidigast omnämnd i ett pergamentsbrev daterat 1328

Läs mer >>

1700-talet

David Henrik Hildebrand, en av de rikaste privatpersonerna i 1700-talets Sverige, inleder ett mycket omfattande moderniserings- och renoveringsarbete

Läs mer >>

1900-talet

Under det tidiga 1900-talet uppfördes en ny loge och ladugård för att kunna tillgodose utrymmes- och utfodringskraven för gårdens omkring 110 kor och kvigor

Läs mer >>

Stormaktstiden

Huvudbyggnaden, börjar byggas kring mitten av 1600-talet på initiativ av Riksrådet Erik Karlsson Gyllenstierna

Läs mer >>


1800-talet

Under detta sekel präglas godsurvecklingen av Excellensen Carl-Göran Bonde och senare Statsrådet J. A. Gripenstedt

Läs mer >>