Nynäs arkiv -en historisk skattkammare!

De äldre delarna av Nynäs arkiv är deponerade på Riksarkivet i Stockholm och utgörs av tusentals dokument; brev, räkenskaper, ritningar, kartor m.m, som speglar godsets och dess invånares historia från huvudsakligen medeltid till mitten av artonhundratalet. Dessa handlingar är sorterade inom tre huvudavdelningar; Nynäsarkivet, Nynäs gårds arkiv och Nynäs Kart- och Ritningssamling. 
 
Den förstnämnda delen, Nynäsarkivet, innehåller framförallt brevkorrespondens och annat material som är knutet till de personer eller släkter som varit ägare till godset. Inom denna huvudavdelning återfinns till exempel handlingar knutna till släkterna Gyllenstierna, Hildebrand och Bonde.    

Nynäs Gårds arkiv omfattar dokument som är knutna till gårdsdriften och godsets förvaltning.

Nynäs Kart- och Ritningssamling slutligen består av hundratalet kartor från 1600-tal till 1900-tal samt bortemot trehundra olika byggnads- och detaljritningar från 1700-talet och framåt. Förutom att detta material utgör en oerhört intressant dokumentation av godsets geografiska utveckling och bebyggelsehistoria, är flera av dessa kartor och ritningar också närmast att betrakta som rena konstverk. Bland ritningsmaterialet finner man bland annat Isak Gustaf Clasons olika förslag till huvudbyggnadens tänkta omgestaltning kring sekelskiftet 1900 och ritningarna till parkens orangeri. Men här finns även betydligt enklare byggnader och konstruktioner representerade. 
 
OBSERVERA 
Material som rör Nynäs under ägarna Anckarsvärds och Gripenstedts tid, dvs från mitten av artonhundratalet till och med nittonhundratalet återfinns sedan hösten 2013 på Bystads herrgårds arkiv vid Kilsmo i Närke. Här finns även arkivmaterial knutet till Brevens bruk, vilket liksom Bystad under lång tid varit förknippat med samma ägarfamiljer som Nynäs.

För den som är intresserad av slottets inredning och ägarnas tillgångar under historiens gång (före 1900-talet) är bouppteckningarna efter Nynäs olika ägare ett intressant källmaterial. Dessa finns dock inte i Nynäs arkiv utan återfinns i Svea Hovrätts arkiv för Adliga bouppteckningar, även detta deponerat på Riksarkivet.

Om du vill forska i Nynäs arkiv, kontakta gärna Riksarkivet i förväg så kan de också tipsa dig vidare om var i arkivet du kan hitta det slags handlingar du söker. 
 
Riksarkivets hemsida 
Tel. Riksarkivet: 08 - 737 63 50

Länk till information om arkivet på Bystad: http://www.brevens.se/index.php?sid=26

Kontaktperson Bystads arkiv Mikael Josephson: mikael.josephson@homedirect.nu