Stor traktor kör på grusväg.

Jord- skogs- och viltbruk

Nynäs Gård

Jorden och skogen - grunden för människans överlevnad

Sedan urminnes tider har jordbruket varit den viktigaste näringen för människorna i trakten. Vid mitten av 1600-talet, den tid då det nuvarande slottet på Nynäs byggdes, var ca 90 procent av Sveriges befolkning bönder. I Sörmland var länge adeln den dominerande jordägaren och storgodsens marker brukades av arrendebönder och torpare. Detta har satt sin prägel på såväl landskap som bebyggelse och människor. 

Vid Nynäs är jordbruket fortfarande en mycket viktig del av verksamheten och helt nödvändigt för att kunna vårda och behålla det vackra och artrika kulturlandskapet. 

Dagens jordbruk på Nynäs

Vid Nynäs bedrivs idag ett aktivt, miljöanpassat jordbruk i Öknaskolans regi. Här odlas spannmål och fodergrödor på sammanlagt omkring 280 hektar.

Från och med april 2007 är all växtodling på Nynäs kravgodkänd. 180 hektar betas för närvarande av omkring 180 dikor och kalvar samt ett antal får. Dessa fyrbenta vänner är oumbärliga för att bibehålla det omgivande kulturlandskapet. 2006 - 2007 uppfördes ett nytt djurstall ca 500 meter norr om slottet.  Byggnaden rymmer drygt 250 djur. Arkitekt är Mia Lundqvist vid Svalsta Byggkonsult.  

För ytterligare frågor kring dagens jordbruk och djurhållning på Nynäs/Ökna, eller om du vill boka ett studiebesök på nya djurstallet, är du välkommen att höra av dig till verksamhetschef Lotta Lindberg-Thompson, 0155-26 48 01 / 070-609 10 06.

Skogsbruket

Skogsbruket var ursprungligen inriktat på att tillgodose godsets egna behov av ved och virke. På 1950-talet började moderniseringen på allvar och försäljningen av massaved och timmer blev en allt viktigare del av gårdens ekonomi. Skogen är också idag en viktig resurs på Nynäs, men man har beslutat att skogsbruket här skall bedrivas med varsamhet och främst i landskapsvårdande syfte.

Vissa områden lämnas helt orörda och här finner man flera så kallade nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett naturområde med en speciellt känslig miljö som är helt nödvändig för vissa växt- och djurarters överlevnad.

Viltbruket

De vilda djuren utgör en viktig del av Nynäs naturreservat och kräver en noggrann planerad förvaltning.. Besökare som kommer till Nynäs har stora möjligheter att få se vilt såsom älg, kronhjort, dovhjort, vildsvin, mufflon och rådjur . De varierande markerna håller även ett rikt fågelliv.

Sörmlands naturbruk bedriver en långsiktig naturlig och hållbar förvaltning av klövviltstammarna. Med naturlig förvaltning menar vi att eftersträva en hög medelålder bland de vuxna djuren och en jämn könsfördelning.  Ett viktigt mål med viltförvaltningen är att ha en jämn fördelning mellan arterna och att samverka med övriga produktionsgrenar med hänsyn till skador på grödor, skog och trädgårdar. Viltbruket som bedrivs i Nynäs naturreservat är en del av det rörliga friluftslivet och samverkar med övriga friluftsaktiviteter.

Jakt i naturreservatet

All jakt som sker i naturreservatet bedrivs i form av undervisningsjakt. Elever från Ökna naturbruksgymnasium  utbildas och övar på egendomen.  Syftet med jakten är förutom det pedagogiska uppdraget att hålla viltstammarna i balans med övrig verksamhet. Det är även ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv nödvändigt att jaga för att vissa arter inte skall ta överhand och tränga undan eller missgynna andra arter.

Jakten som bedrivs i reservatet håller en mycket hög säkerhetsnivå.  För att erhålla denna höga säkerhet så finns det jakttorn och andra markeringar som är synliga i reservatet. Jakttorn säkerställer att jaktledaren vet var alla jägare och elever befinner sig under ett jakttillfälle. Tornen ger jägaren möjlighet att söka stöd för sitt vapen, vilket i sin tur medför att träffsäkerheten vid avlossat skott ökar betydligt.  

Under vissa delar av året bedrivs skyddsjakt av vildsvin för att minimera skador i övrig verksamhet. Detta sker under tider på dygnet då djuren är aktiva. 

Jakt är aldrig något hinder för andra friluftsaktiviteter i reservatet.

Utfodring av vilt

Stödutfodring
Klövviltet utfodras i reservatet vintertid med ensilage. Detta är en åtgärd för att förhindra svält under den svåra vinterperioden och undvika att viltet söker föda i t.ex. trädgårdar.

Styrningsutfodring
För att minska skador i skyddsvärda områden lockas vildsvinen med små mängder foder. Foderplatserna placeras så att vi kan styra viltet till områden där de inte gör skada.  I kombination med skyddsjakt eller störning i känsliga områden såsom åkermark och sommarstugetomter, minskar vi skadebilden.