top_naturvard

Life Coast Benefit

Life Coast Benefit

Projektet Life Coast Benefit (Life skärgård) arbetar med restaurering vid kusten inom de tre länen Södermanland, Östergötland och Kalmar. Totalt ingår 45 Natura 2000- områden.

För kartor över projekt områdena samt mera information besök gärna www.lifecoastbenefit.se

Samverkande parter är:

-     Länsstyrelsen Östergötland www.lansstyrelsen.se/ostergotland

-     Länsstyrelsen Södermanlands län www.lansstyrelsen.se/sodermanland

-     Länsstyrelsen Kalmar län www.lansstyrelsen.se/kalmar

-     Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

I Södermanlands län ska åtgärder göras i 16 olika skyddade områden (naturreservat eller Natura2000-områden) längs med kusten. Bland annat ska betesmarker restaureras, stängsel sättas upp och värdefulla träd friställas. Naturvårdsbränningar, minkjakt och åtgärder för att gynna friluftslivet är några av insatserna.

Projektet medfinansieras av Life+ (EU:s program för att stödja unionens naturvårdspolitik). Life+ får användas inom Natura 2000-områden, som är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda arter och naturtyper. Nätverket är skapat för att stoppa utrotningen av arter.

Varje medlemsland väljer ut och ansvarar för skydd och skötsel av sina Natura 2000-områden. Arbetet grundar sig på EU:s Art- och habitat- direktiv samt Fågeldirektivet. 

Life Coast Benefit – återskapar en ljusare kust och skärgård på Nynäs.

Life Coast Benefit arbetar för ett rikt odlingslandskap, levande våtmarker och ljusa skogar. Satsningen på Nynäs är viktig utifrån höga natur- och kulturmiljövärden, publikt, pedagogiskt värde (koppling till Öknaskolan) samt långsiktighet. I Nynäs naturreservat kommer följande åtgärder att utföras under kommande sexårsperiod:

·     Revidering av skötselplan

·     Restaurering av öppna betesmarker

·     Restaurering av skogsbete

·     Naturvårdsbränning

·     Stängsling och färister

·     Fårstall

·     Uppföljning och utvärdering 

De miljöer som kommer att restaureras på Nynäs är främst igenvuxna hagmarker samt igenvuxna strandängar. Det kan upplevas som störningar i reservatet under åtgärdsarbetet. Det kan förekomma rishögar före borttransport och stubbfräsning. Dessa kommer på sikt att minimeras och långsiktigt återskapas förbättrade villkor för hotade naturmiljöer och arter i skärgården.

För mera information besök gärna länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland eller kontakta Anna Ingvarsson, Projektkoordinator i Södermanlands län, Natur och miljöenheten 010 2234 296 anna.ingvarsson@lansstyrelsen.se

för en uppdatering av arbetet på Nynäs.

Naturvårdsbränningen är en del av LIFE-projektet Life Coast Benefit och görs i samarbete med Sörmlands Naturbruk.

Läs mer om bränningen och hitta svar på vanliga frågor på Länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland klicka på bilden där det står ”planerad naturvårdsbränning”

Kontakt person Per Folkesson, Länsstyrelsen i Södermanlands län, tel 010 2234288 per.folkesson@lansstyrelsen.se