Miljöarbete hos oss

Sörmlands Naturbruks vision

Vår vision är att Sörmlands Naturbruk skall vara en växtplats för kunskap om det uthålliga naturbruket. Genom utbildning och upplevelser skall vi inspirera till förmåga och vilja att värna om miljön. Detta förutsätter att vi var och en tar hänsyn till miljön samt strävar efter ständiga förbättringar så att vi långsiktigt minimerar vår miljöbelastning.

Sörmlands Naturbruks hållbarhetsarbete
Sörmlands Naturbruk har som övergripande mål att vi skall verka för att utbilda och skapa engagemang i miljöfrågor samt bevara och stärka den biologiska mångfalden i landskapen kring Ökna och Nynäs. Detta gör vi genom att bland annat kontinuerligt kommunicera aktuella frågor ur ett hållbarhetsperspektiv, både med elever, personal och besökare.

Sörmlands Naturbruk har en lång tradition av arbetet med miljö, kvalitet och hållbarhet. Redan 1989 blev Öknaskolans växtodling ekologisk i enlighet med KRAV, och successivt har olika delar inom verksamheten blivit ekologiskt godkända för att idag innefatta hela Sörmlands Naturbruks verksamhet, inklusive skolrestaurangen Ekologen.

Årtal KRAV-godkända delar inom verksamheten
1989: Växtodling Öknaskolan
1996: Biodling
1999: Djurhållning samt Restaurang Ekologen Öknaskolan
2008: Växtodling och djurhållning Nynäs gård
2012: Växthuset Öknaskolan
2014: Grönsaksodling Nynäs 

Även skogsbruket inom Sörmlands Naturbruk har en kvalitetsmärkning i form av Forest Stewardship Counsil, FSC® C017993, sedan 2004. Detta är ett samarbete med Skogssällskapet och märkningen innebär ett främjande av ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk.

Öknaskolan miljöcertifierades 2002 i enlighet med det internationella ledningssystemet ISO 14001 och sedermera certifierades även Nynäs Gård och Naturreservat. Sedan 2007 är därmed hela Sörmlands Naturbruk anslutet till ISO 14001. Arbetet innebär kravställande i enlighet med standarden med en extern revision samt en intern revision varje år. Ett antal miljömål har nåtts genom åren, bland annat har ett kontinuerligt arbete för att öka miljömedvetenheten skett gentemot både personal och elever och en miljötemadag hålls varje år för personalen med olika teman. Varje år hålls även en aktivitet för elever, vilket under senaste åren haft temat Earth Hour. Allt nötkött som serveras i skolrestaurangen kommer från egenproducerade djur vilket innebär att ökad biologisk mångfald med betande djur i hagar och färre transporter. Det innebär också att gästerna i Sörmlands Naturbruks restaurang känner till att djuren är uppfödda på ett etiskt sätt i enlighet med KRAV:s standard.

2012 certifierades Landstinget Sörmland i enlighet med ISO 14001, och sedan mars 2013 ingår även Sörmlands Naturbruk inom ramen för avtalet med BMG Trada.

Sörmlands Naturbruk hänvisar till Landstinget Sörmlands övergripande miljöpolicy.

Miljölänkar

Här finns det länkar till bra miljösidor!

Läs mer >>